Najtrudniejsze pytania kat B - omówienie teoretyczne

Rozwiąż test kat B Nauka Artykuły Najtrudniejsze pytania Wykup dostęp

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 583

Pytanie: Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem wjeżdżającym z lewej strony na pas ruchu?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 17 ust. 2.


Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
Gdyby to była standardowa zmiana pasa ruchu, odpowiedzią prawidłową byłoby: TAK, ponieważ znajdujesz się po prawej stronie pojazdu wjeżdżającego na pas. W tej sytuacji włączasz się do ruchu.


Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 986

Pytanie: Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?
Odpowiedź: TAK

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 49. ust. 1.

Zabrania się zatrzymania pojazdu: w tunelu, na moście lub na wiadukcie. Artykuł ten mówi o zakazie zatrzymywania
"na wiadukcie". "Pod wiaduktem" jeżeli znaki tego nie zabraniają zatrzymanie jest dozwolone.

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 999

Pytanie: Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 24. ust. 1. pkt. 3.


Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy: kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu. Przepis ten mówi o pojeździe znajdującym się na tym samym pasie ruchu. W tym przypadku pojazd wyprzedzany znajduje się na sąsiednim pasie ruchu. Żaden przepis kodeksu ruchu drogowego nie nakazuje nam przerywania manewru wyprzedzania, jeżeli nie jest on zabronione odpowiednimi przepisami.

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 789

Pytanie: Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?
Odpowiedź: TAK

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 23. ust. 2.

"Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej".Znak D-3: Droga jednokierunkowa. Znak ten informuje o początku lub kontynuacji drogi na której ruch odbywa się tylko w jednym kierunku.

Przepisy ruchu drogowego nie zabraniają cofania na drodze oznaczonej znakiem D-3. Chyba, że droga ta mieści się w miejscach wymienionych w Art. 23. ust. 2.
Cofanie na drodze jednokierunkowej jest dozwolone, ale pod spełnieniem podstawowych warunków:
"przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby".

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 950

Pytanie: Czy pojazd, który ma włączone sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jest pojazdem uprzywilejowanym?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 53. ust. 1.

Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:

1 ) jednostek ochrony przeciwpożarowej;
2) pogotowia ratunkowego;
3) Policji;
4) jednostki ratownictwa chemicznego;
5) Straży Granicznej;
6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
7) Agencji Wywiadu;
7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
7b) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
7c) Służby Wywiadu Wojskowego;
8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
9) Służby Więziennej;
10) Biura Ochrony Rządu;
10a) kontroli skarbowej;
10b) Służby Celnej;
11) Inspekcji Transportu Drogowego;
12) jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie nie definiują jeszcze pojazdu uprzywilejowanego. Dlatego odpowiedź brzmi "NIE". Zgodnie z kodeksem drogowym, a także definicją pojazdu uprzywilejowanego powinien on mieć sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnał dźwiękowe o zmiennym tonie + włączone światła mijania lub drogowe. Wszystkie te 3 warunki muszą być spełnione aby pojazd był uprzywilejowany.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 28

Pytanie: Czy poduszka powietrzna spełni swoją funkcję w czasie wypadku, jeżeli nie zapniesz pasów bezpieczeństwa?

a) Tak, są to dwa niezależne systemy bezpieczeństwa.
b) Nie, zadziałanie poduszki powietrznej narazi Cię na urazy głowy lub kręgosłupa.
c) Tak, poduszka powietrzna zastępuje użycie pasów bezpieczeństwa.


Wyjaśnienie pytania:

Działanie poduszki powietrznej ma swój sens, gdy mamy zapięte pasy bezpieczeństwa i prawidłowo ustawiony zagłówek. Samo działanie poduszki spowoduje, że się od niej odbijemy co może spowodować dodatkowe urazy kręgosłupa. Dodatkowo poduszka powietrzna sama w sobie nie jest w stanie zamortyzować całej siły uderzenia.
Badania i crash-testy pokazują, że sama poduszka powietrzna zmniejsza ryzyko zgonu o jedną trzecią - zapięcie dodatkowo pasów bezpieczeństwa znacznie podnosi ten wskaźnik.

Niezapięcie pasów i niezadziałanie poduszki powietrznej: pojawia się największe ryzyko zgonu. Możlwe wyrzucenie z samochodu, uderzenie głową w szybę, uderzenie w kierownicę itp.
Uderzenie klatką piersiową w kierownicę jest najczęstszą przyczyną zgonów kierowców, którzy nie zapinają pasów - skutkuje to pęknięcie aorty w sercu.

Niezapięcie pasów i zadziałanie poduszki powietrznej: Zmniejsza ryzyko zgonu o 1/3, lecz pojawia się także dodatkowe zagrożenie. W przypadku źle ustawionego zagłówka, nasze ciało odbije się od poduszki i spowoduje to uraz kręgów szyjnych.

Zapięcie pasów i zadziałanie poduszki powietrznej: Najmniejsze ryzyko zgonu. Pasy bezpieczeństwa zatrzymują nasz pęd, co zmniejsza ryzyko odbicia się od poduszki, zaś poduszka amortyzuje uderzenie. W tym wypadku działanie poduszki powietrznej ma największy sens.

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 1156

Pytanie: Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 22. ust. 5.

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
W tym przypadku nie zmieniamy pasa ruchu, więc nie mamy obowiązku sygnalizowania.

Kiedy włączyć kierunkowskaz ?
Przy jeździe po wyznaczonych pasach ruchu możliwe są trzy opcje:Zmiana toru jazdy na własnym pasie ruchu (tak jak w pytaniu): w tym wypadku nie musimy włączać kierunkowskazu.Zmiana toru jazdy przekraczając wyznaczone pasy ruchu: w tym wypadku musimy włączyć kierunkowskaz.Całkowita zmiana pasa ruchu: musimy włączyć kierunkowskaz.

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 557

Pytanie: Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 17 ust. 2.

Artykuł ten mówi, że, włączając się do ruchu, każdy kierowca ma w obowiązku zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Zapamiętaj, że: "Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego" Zatrzymanie się w celu zabrania pasażera i ponowne rozpoczęcie jazdy, jest włączeniem się do ruchu.

Mimo, że według zasad ogólnych, pojazd jadący znad przeciwka, ma nas po prawej stronie, to musimy ustąpić mu pierwszeństwa przejazdu, ponieważ zgodnie z kodeksem drogowym jesteśmy pojazdem, który "włącza się do ruchu".

W sytuacji gdybyśmy jechali cały czas prosto, mielibyśmy pierwszeństwo przejazdu, ponieważ pojazd który wjeżdża na stanowisko postojowe ma nas po prawej stronie - zgodnie z regułą prawej strony.

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 842

Pytanie: Czy masz obowiązek zatrzymać się w wyznaczonym miejscu?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania:

W tej sytuacji nie mamy obowiązku zatrzymywania pojazdu przed przejazdem, ponieważ nie występuję znak "STOP", ani sygnalizacja świetlna.
Widniejący na zdjęciu znak "krzyż św. Andrzeja" informuje nas o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego jednotorowego. W sytuacji gdyby za znakiem występował także znak "STOP" wtedy kierowca miałby obowiązek zatrzymać się przed przejazdem.

G3 krzyż św. Andrzeja - ustawia się go przed przejazdem kolejowym na którym występuje jeden tor:
G4 krzyż św. Andrzeja - ustawia się go przed przejazdem kolejowym wielotorowym:

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 1128

Pytanie: Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno Ci pojechać przez skrzyżowanie na wprost?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 23. ust. 2.

W tej sytuacji kierujący pojazdem silnikowym ma zakaz jazdy na wprost. Narysowany na jezdni znak "P-23" w kształcie rowerzysty, oznacza pas przeznaczony tylko dla rowerzystów. W tej sytuacji umieszczony pod "strzałką do jazdy na wprost" oznacza, że jazda na wprost jest dozwolona wyłącznie dla rowerów jednośladowych.

Co powinien zrobić kierujący pojazdem silnikowy jadąc tym pasem ruchu ?
Ma tylko jedną możliwość - powinien skręcić w lewo, zgodnie z narysowanymi znakami poziomymi na jezdni .

Czy rowerzysta może skręcić na tym skrzyżowaniu w lewo ?
Rowerzysta może w tej sytuacji jechać zarówno na wprost jak i skręcić w lewo.Znak P-23 narysowany na jedni wskazuje drogą lub pas ruchu, który przeznaczony jest wyłącznie dla rowerów jednośladowych.

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 1128

Pytanie: Czy widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania:

Jeden ze znaków ostrzega o tym, że na drodze mogą pojawić się dzieci, drugi zaś o "zwężeniu obustronnym jezdni". Znakiem, który ostrzega o przejściu dla pieszych jest znak A-16 "przejście dla pieszych" umieszczony poniżej.

Znaki ostrzegawcze na drogach gdzie dozwolona prędkość przekracza 60km/h powinny być ustawione w odległości od 150 do 300m od miejsca niebezpiecznego.
Na drogach gdzie dopuszczalna prędkość nie przekracza 60km/h znaki powinny być ustawione w odległości do 100m.

Wyjątek: Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu", umieszcza się go w odległości 50m powyżej dopuszczalnej prędkości 60km/h i 25m poniżej 60km/h.
Pry znaku ostrzegawczym może występować tabliczka T-1, która dokładnie określa odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.Tabliczka T-1. Może być umieszczona pod znakiem ostrzegawczym, wartość na niej widniejąca dokładnie określa odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego.


Znak ostrzegawczy A-17 "Dzieci". Ostrzega o możliwości pojawienia się dzieci na jezdni. Należy zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i uważnie obserwować otoczenie jezdni.


Znak ostrzegawczy A-12 "zwężenie obustronne". Ostrzega, że za chwilę wystąpi obustronne zwężenie jezdni. Należy zachować szczególną ostrożność, zwężenie jezdni zwiększa ryzyko zderzenia się z pojazdem jadącym znad przeciwka.


Znak ostrzegawczy A-16 "Przejście dla pieszych". Ostrzega o przejściu dla pieszych.


Znak informacyjny D-6 "Przejście dla pieszych". Informuje o przejściu dla pieszych.

Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!