REGULAMIN SERWISU
E-TESTYNAPRAWOJAZDY.PL

§ 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu e-testynaprawojazdy.pl

 2. Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:

  1. e-testynaprawojazdy.pl - należy przez to rozumieć stronę internetową (serwis) własnością jest Zajkowski Zdeb Spółka jawna z siedzibą w Niedrzwicy Kościelnej przy ul. Parafialna 3, (24-220 Niedrzwica Duża), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VIII Wydział Gospodarczy numer KRS 0000650194, REGON 36598141700000, NIP 7133093398.

Dane teleadresowe:

Zajkowski Zdeb Spółka jawna

Niedrzwica Kościelna, ul. Parafialna 3, 24-220

e-mail etestynaprawojazdy@gmail.com

Telefon: 515 936 136 lub 514 992 323

  1. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Serwis e-testynaprawojazdy.pl.

  2. Konto Użytkownika – osobisty profil osoby fizycznej w serwisie e-testynaprawojazdy.pl, który stworzyć można, poprzez przejście procedury rejestracyjnej: rejestracja standardowa, lub zalogowanie przez serwis Facebook.com.

  3. Nazwa użytkownika - jest to nazwa pod którą osoba fizyczna zarejestrowała swoje konto.

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis

 1. Warunkiem pełnego korzystania z serwisu jest zarejestrowanie swojego konta na e-testynaprawojazdy.pl i akceptacja regulaminu.
  Użytkownik ma dwie możliwości rejestracji konta użytkownika:
  I. Przejście procedury rejestracyjnej poprzez wybranie nazwy użytkownika, wprowadzenie swojego adresu e-mail i wyborze hasła.
  II. Rejestracja konta poprzez serwis społecznościowy "facebook.com" i akceptację procedury widniejącej na ekranie.


 2. Zawarcie umowy następuje w momencie gdy użytkownik dokona rejestracji w serwisie.


 3. Przez pierwsze 3 dni użytkownik, może darmowo skorzystać z serwisu, warunkiem koniecznym aby otrzymać darmowy dostęp jest spełnienie fakultatywnych warunków w zależności ile darmowych dni użytkownik chce dostać. 1 darmowy dzień użytkownik dostaje za rejestrację w serwisie. Kolejny darmowy dzień użytkownik dostaje za polubienie strony https://www.facebook.com/etestynaprawojazdy/ w serwisie facebook.com. Kolejny darmowy dzień użytkownik dostaje, za udostepnienie strony, w https://www.facebook.com/etestynaprawojazdy/ w serwisie facebook.com


 4. Po wyczerpaniu darmowego dostępu, aby użytkownik mógł w pełni korzystać z dostępu jest zobowiązany dokonać opłaty za dostęp. Cena za dostęp oraz ilość dni przez które użytkownik ma pełen dostęp do kursu znajduje się w zakładce "cennik"


 5. Dostęp do serwisu przewidziany jest tylko dla jednej osoby fizycznej. W przypadku gdy z jednego konta użytkownika korzysta więcej niż jedna osoba, administrator może zablokować konto użytkownika, bez żadnych konsekwencji. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu urządzeniach (komputer, tablet, Smartphone). Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.


 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.§ 3. Konto i dane osobowe

 1. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem umieszczonym na stronie www.e-testynaprawojazdy.pl/regulamin
  Podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Serwis w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)

 2. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

§ 4. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

  1. dostępu do sieci Internet;

  2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

  3. Konta Użytkownika w Serwisie,

  4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;

  5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,

  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,

  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do testów innym Użytkownikom,

  5. przestrzegania 1emrskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

 3. Użytkownikowi zabrania się:

  1. Utrudniania innym Użytkownikom korzystania z e-testynaprawojazdy.pl, wszelkich działań, które mogą zakłócić pracę serwisu i innych użytkowników (używanie skryptów i programów zakłócających, próba odgadnięcia haseł innych użytkowników, reklamowanie innych serwisów za pośrednictwem e-testynaprawojazdy.pl itp)

  2. Umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.

  3. Kopiowania zawartości strony, grafik, skryptów itp.

 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

  2. skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika;

  3. utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu;

  4. szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu.

  5. treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

§ 5. Reklamacja

1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu, problemy które mogące występować z tytułu świadczenia usług mogą być reklamowane poprzez adres poczty: etestynaprawojazdy@gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

2. Serwis e-testynaprawojazdy.pl nie przyjmuje zwrotów zakupionej usługi dostępu do serwisu, ponieważ każdy użytkownik, uprzednio przed wykupieniem czasowego dostępu, ma możliwość po rejestracji konta użytkownika, darmowo przetestować funkcjonowanie serwisu.

3. Zwrot pieniędzy może nastąpić jedynie gdy dostęp do serwisu zostanie naruszony z ewidentnej winy serwisu e-testynaprawojazdy.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 12 grudnia 2016 roku.

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

3. Każda zmiana w regulaminie zostanie ogłoszona w serwisie.