Spis treści§ 1. Informacje ogólne

§ 2. Usługi świadczone przez Serwis

§ 3. Rozliczenia transakcji

§ 4. Konto i dane osobowe

§ 5. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

§ 6. Reklamacja

§ 7. RODO

§ 8. Postanowienia końcowe

§ 1. Informacje ogólne


1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu e-testynaprawojazdy.pl oraz aplikacji mobilnej "Testy na prawo jazdy 2021"

2. Użyte w niniejszym Regulaminie definicję oznaczają odpowiednio:

e-testynaprawojazdy.pl - należy przez to rozumieć stronę internetową (serwis) własnością jest ADDZ spółka cywilna z siedzibą w Niedrzwicy Kościelnej przy ul. Parafialna 3, (24-220 Niedrzwica Duża), REGON 381181615, NIP 7133099283.
Dane teleadresowe:
ADDZ spółka cywilna
Niedrzwica Kościelna, ul. Parafialna 3, 24-220
e-mail etestynaprawojazdy@gmail.com
Telefon: 514 992 323 lub 515 936 136

Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Serwis e-testynaprawojazdy.pl.

Konto Użytkownika – osobisty profil osoby fizycznej w serwisie e-testynaprawojazdy.pl, który stworzyć można, poprzez przejście procedury rejestracyjnej: rejestracja standardowa, lub zalogowanie przez serwis Facebook.com.

Nazwa użytkownika - jest to nazwa pod którą osoba fizyczna zarejestrowała swoje konto.

Aplikacja mobilna Android i iOS - aplikacja mobilna dostępna pod linkiem:
§ 2. Usługi świadczone przez Serwis

1. Warunkiem pełnego korzystania z serwisu jest zarejestrowanie swojego konta na e-testynaprawojazdy.pl i akceptacja regulaminu. Użytkownik ma dwie możliwości rejestracji konta użytkownika:
a) Przejście procedury rejestracyjnej poprzez wybranie nazwy użytkownika, wprowadzenie swojego adresu e-mail i wyborze hasła.
b) Rejestracja konta poprzez serwis społecznościowy "facebook.com" i akceptację procedury widniejącej na ekranie.
Aktywacja konta - wymagana jest w przypadku rejestracji przez adres e-mail. Użytkownik otrzymuje link aktywacyjny na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, po jego klknięciu na naszej stronie pojawia się komunikat, z przyciskiem "aktywuj konto" po jego wciśnięciu, konto użytownika zostaje aktywowane.
2. Zawarcie umowy następuje w momencie gdy użytkownik dokona rejestracji w serwisie.
3. Dostęp do bazy pytań użytkownik otrzymuje po dokonanej opłacie na czas określony w zakładce "cennik". Baza pytań aktualizowana jest przez administratorów serwisu w czasie bliżej nieokreślonym od ich opublikowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
4. Dostęp do serwisu przewidziany jest tylko dla jednej osoby fizycznej. W przypadku gdy z jednego konta użytkownika korzysta więcej niż jedna osoba, administrator może zablokować konto użytkownika, bez żadnych konsekwencji. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu urządzeniach (komputer, tablet, Smartphone). Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.
6. Konto użytkownika nie jest w żaden sposób łączone pomiędzy stroną e-testynaprawojazdy.pl a aplikacją mobilną Appstore i Google play.
- użytkownik, który dokonał opłaty w aplikacji Adroid lub iOS, może korzystać z jednego konta, tylko w aplikacji iOS i Android.
- użytkownik, który dokonał opłaty na rzecz korzystaania z serwisu w wersji www (e-testynaprawojazdy.pl) może korzystać tylko z serwisu www - bez aplikacji mobilnej.
§ 3. Rozliczenia transakcji


Serwis e-testynaprawojazdy.pl - Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem a także płatności SMS przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.
Aplikacja mobilna Android i iOS - Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl a także paypal.com.Rozliczenia płatnością telefoniczną metodą "direct billing" realizowne są za pomocą serwisu digitalvirgo.pl
§ 4. Konto i dane osobowe


1. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem umieszczonym na stronie www.e-testynaprawojazdy.pl/regulamin Podczas rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Serwis w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)

2. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).


§ 4.1. Jak usunąć konto


1. W przypadku chęci usunięcia konta w serwisie e-testynaprawojazdy.pl należy wysłać wiadomość do moderatora serwisu na adres etestynaprawojazdy@gmail.com, po otrzymaniu wiadomości konto zostanie usunięte. W treści wiadomości należy podać adres e-mail konta, lub nazwę konta facebook.


§ 5. Zasady ogólne korzystania z Serwisu i aplikacji mobilnej


1. Do korzystania z usług Serwisu e-testynaprawojazdy.pl niezbędne jest posiadanie przez użytkownika:

Serwis e-testynaprawojazdy.pl
- dostępu do sieci Internet,
- indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail lub konta facebook.com,
- Konta Użytkownika w Serwisie,
- skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0
- posiadanie odpowiedniego oprogramowania do odtwarzania filmów w formacie mp4, oraz obrazów w formacie JPG i PNG
- w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.

Aplikacja mobilna Android i iOS
- dostępu do sieci Internet,
- indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail lub konta facebook.com,
- Konta Użytkownika w Aplikacji mobilnej,
- Telefonu z systemu Android lub iOS (zaleca się zastosowanie jak najnowszej wersji systemu operacyjnego telefonu)
- posiadanie odpowiedniego oprogramowania do odtwarzania filmów w formacie mp4, oraz obrazów w formacie JPG i PNG

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
- korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
- powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do testów innym Użytkownikom,
- przestrzegania 1emrskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

3. Użytkownikowi zabrania się:
- Utrudniania innym Użytkownikom korzystania z e-testynaprawojazdy.pl, wszelkich działań, które mogą zakłócić pracę serwisu i innych użytkowników (używanie skryptów i programów zakłócających, próba odgadnięcia haseł innych użytkowników, reklamowanie innych serwisów za pośrednictwem e-testynaprawojazdy.pl itp)
- Umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.
- Kopiowania zawartości strony, grafik, skryptów itp.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
- uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
- skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika,
- utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu,
- szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu,
- treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika,
- negatwyny wynik prawdziwego egzaminu na prawo jazdy.

§ 6. Reklamacja


1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu, problemy które mogące występować z tytułu świadczenia usług mogą być reklamowane poprzez adres poczty: etestynaprawojazdy@gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.
2. Serwis e-testynaprawojazdy.pl nie przyjmuje zwrotów zakupionej usługi dostępu do serwisu, ponieważ każdy użytkownik, uprzednio przed wykupieniem czasowego dostępu, ma możliwość przetestowania serwisu lub aplikacji mobilnej. Wyjątkiem jest ewidentna wina serwisu, która uniemożliwia prawidłowe użytkownie serwisu lub aplikacji mobilnej Android/iOS
3. Zwrotu produktu bez podania przyczyny może nastąpić w ciągu 14 dni- zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”,

§ 7. RODO

1. Administrator danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych użytkowników jest:

ADDZ spółka cywilna(„Administrator”)
NIP: 7133099283,
ul. Parafialna 3
24-220 Niedrzwica Kościelna
tel. 514992323 lub 579631319
e-mail: etestynaprawojazdy@gmail.com

2. Dane które zbieramy
Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu e-testynaprawojazdy.pl w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a jeśli Partner wyrazi stosowną zgodę – dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i świadczenia usług w Serwisie. Podanie danych dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Serwisie e-testynaprawojazdy.pl do czasu ewentualnego usunięcia danych przez Partnera lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonych usług. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia ww. zgody, natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje:
- Imię,
- adres e-mail
- w przypadku rejestracji przez facebook.com (dane konta facebook)
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne abyś mógł korzystać z naszego serwisu. Wymagamy minimalną ilość Twoich danych.
Są one nam niezbędne do:
- dokonania płatności za dostęp do serwisu,
- umożliwiają użytkownikowi logowanie do serwisu,
- dzięki tym danym, jesteśmy w stanie szybko i skutecznie rozwiązać problemy techniczne,
- kontakt z użytkownikiem (pytania, problemy, sugestie),

4. Komu udostępniamy Twoje dane i w jakim celu ?
Udostępnianie Twoich danych jest niezbędne do rozwoju serwisu, a także prawidłowej interakcji z użytkownikiem.
Twoje dane udostępniamy:
- Dla Facebook.com - komentowanie naszej strony, a także logowanie w przypadku konta facebook.
- Google.com – udostępniamy Twoje dane dla google Analitics. W celu analizowania zachowania użytkownika itp, wiemy z jakiej lokalizacji korzystasz z naszego serwisu, ile czasu spędzasz na stronie, a także z jakiego urządzenia korzystasz.
- Google.com - Adwords - w celu poprawnego funkcjonowania kampanii reklamowej.
- pracownikom serwisu,
- Hotjar – jest to system który bada zachownie użytkownika na stronie,

Dane poza granicami Uni Europejskiej - przekazujemy je dla google.com, a także hotjar.com

5. Ile czasu przechowujemy Twoje dane ?
- Twoje dane (imię, adres e-mail) przechowujemy beztermionowo.

6. Prawo do bycia zapomnianym
Jeżeli nie życzysz sobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas serwis, masz "prawo do bycia zapomnianym". Wystarczy napisać do nas na adres mailowy etestynaprawojazdy@gmail.com o usunięcie danych z serwisu, podając nazwę swojego konta (adres e-mail lub konto facebook)

§ 8. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie 12 grudnia 2016 roku.
2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
3. Każda zmiana w regulaminie zostanie ogłoszona w serwisie.
4. Regulamin został zmieniony 15 maja 2018 roku.


Nasz test rozwiązano już razy. Dołącz do nas już dziś!