Rozwiąż test kat C Nauka Artykuły Najtrudniejsze pytania Wykup dostęp

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 695

Pytanie: Czym może być spowodowany wzrost obrotów silnika przy niezmienionej prędkości jazdy podczas przyspieszania samochodem ciężarowym?
Odpowiedź: Niesprawnością sprzęgła

Wyjaśnienie pytania:

Podczas przyśpieszania samochodem ciężarowym lecz zachowaniem niezmienionej prędkości jazdy wzrost obrotów silnika może być spowodowany uszkodzeniem sprzęgła.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 578

Pytanie: Na jaką odległość nie może z przodu wystawać przewożony ładunek?
Odpowiedź: Większą niż 0,5m od przedniej płaszczyzny jego obrysu i większą niż 1,5m od siedzenia kierującego.

Wyjaśnienie pytania: Art. 61 ust. 6.

Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 190

Pytanie: Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym?
Odpowiedź: TAK

Wyjaśnienie pytania:

Kiedy policjant stoi do nas bokiem - możemy wjechać na skrzyżowanie, oznacza to sygnał zielony.


Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 105

Pytanie: Objawem zbyt dużego sumarycznego luzu układu kierowniczego jest:
Odpowiedź: Pogorszenie kierowalności i stateczności pojazdu

Wyjaśnienie pytania: Prawo o ruchu drogowym - Art. 24. ust. 1. pkt. 3.


Usterki w układzie kierowniczym są niezwykle groźne (w tym sumaryczny luz układu kierowniczego). Mogą doprowadzić do niekontrolowanej zmiany kierunku jazdy oraz utraty panowania nad kierownicą.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 582

Pytanie: Którą z wymienionych służb powiadomisz, aby podjęła akcję ratowniczą, polegającą na neutralizacji substancji niebezpiecznej na drodze?
Odpowiedź: Państwową Straż Pożarną

Wyjaśnienie pytania:

Neutralizacją substancji niebezpiecznej na drodze zajmuje się straż pożarna, wzywać należy bezpośrednio pod nr 998.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 603

Pytanie: W jaki sposób należy postępować zjeżdżając obciążonym samochodem ciężarowym ze wzniesienia?
Odpowiedź: Wykorzystać do hamowania zwalniacz (retarder) bądź hamulec silnikowy.

Wyjaśnienie pytania:

Zwalniacz, retarder – urządzenie służące do długotrwałego hamowania pojazdu lub elementów maszyny. Praktycznie używa się go w celu zapobieżenia nadmiernemu wzrostowi prędkości - np. podczas długotrwałych zjazdów ze wzniesienia

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 150

Pytanie: Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu masz obowiązek zachować podczas zatrzymania w zatorze drogowym w tunelu?
Odpowiedź: Nie mniejszy niż 5 metrów.

Wyjaśnienie pytania: Art. 47a.

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 647

Pytanie: Jaki minimalny odcinek drogi przed samochodem ciężarowym powinny oświetlać prawidłowo ustawione światła mijania?
Odpowiedź: 40 metrów

Wyjaśnienie pytania:

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, światła mijania powinny oświetlać drogę co najmniej 40 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 208

Pytanie: Którą czynność należy wykonać, gdy działający system ABS wypycha w czasie hamowania pedał hamulca?
Odpowiedź: Utrzymać siłę nacisku na pedał hamulca

Wyjaśnienie pytania:

Aby w pełni wykorzystać możliwości układu ABS i najkrótszą drogę hamowania, pedał hamulca należy wcisnąć maksymalnie. ABS zadziała tylko wtedy, gdy koła pojazdu utracą przyczepność. Podczas hamowania awaryjnego pedał hamulca wciskamy maksymalnie i trzymamy go w stałej pozycji przez cały okres hamowania.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 688

Pytanie: W ile gaśnic masz obowiązek wyposażyć samochód ciężarowy, którym przewozisz osoby poza kabiną kierowcy?
Odpowiedź: Dwie

Wyjaśnienie pytania:

Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny wyposażone być w dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 17

Pytanie: Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej?
Odpowiedź: Co 30 minut.

Wyjaśnienie pytania:

Poszkodowanego ułożonego w pozycji bocznej bezpiecznej, należy obracać na drugi bok co 30 minut, spowodowane jest to krążeniem obwodowym w kończynie górnej znajdującej się na dole.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 205

Pytanie: Jedziesz z prędkością 80 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?
Odpowiedź: Przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni

Wyjaśnienie pytania:

Prawidłowe pokonywanie zakrętów powinno odbywać się z jak największym zachowaniem kąta. W tym wypadku powinniśmy jechać jak najbliżej linii ciągłej (nie przekraczając jej) jadąc prawym pasem ruchu.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 670

Pytanie: Jaki jest maksymalny dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu poruszającego się po drogach publicznych?
Odpowiedź: 11,5 tony

Wyjaśnienie pytania:

Dopuszczalny nacisk na oś napędową samochodu ciężarowego nie może być większy niż 11,5 tony.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 649

Pytanie: Kto wydaje zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego?
Odpowiedź: Zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.

Wyjaśnienie pytania:

Zezwolenie to wydawane jest przez zarządcę drogi po której ma poruszać się dany pojazd. O zezwolenie takie można się starać tylko gdy przejazd pojazdu nienormatywnego ma odbywać się po drogach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 689

Pytanie: Jaka jest maksymalna długość zespołu pojazdów złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy?
Odpowiedź: 18,75 m.

Wyjaśnienie pytania:

Dopuszczalna długość pojazdów dopuszczonych do ruchu: zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 18,75 m

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 1107

Pytanie: Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Art. 3. ust. 1.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie. / Nie musimy stale zachowywać szczególnej ostrożności, a jedynie wtedy kiedy wymaga tego ustawa. Ustawa nie wymaga stale zachowywać szczególnej ostrożności od zmierzchu do świtu.".

Rodzaj pytania: Podstawowe
Identyfikator pytania: 173

Pytanie: Czy w tej sytuacji, możesz zawrócić bezpośrednio za znakiem?
Odpowiedź: NIE

Wyjaśnienie pytania: Art. 22 ust. 6,

Zabrania się zawracania: w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej

Rodzaj pytania: Specjalistyczne
Identyfikator pytania: 651

Pytanie: Który sposób oznakowania ładunku wystającego ponad 0,5m poza tylną płaszczyznę obrysu samochodu ciężarowego jest właściwy?
Odpowiedź: Pasy białe i czerwone o łącznej powierzchni co najmniej 1000 cm2 umieszczone bezpośrednio na ładunku.

Wyjaśnienie pytania: Art. 61 ust. 9

Ustala się następujące oznakowanie ładunku: 3) ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1.000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej

Nasz test rozwiązano już ok. razy. Dołącz do nas już dziś!